Chiến dịch WeCare khuyến khích cộng đồng dành nhiều sự quan tâm hơn cho nhau mỗi ngày, từ những điều nhỏ nhất.